dimarts, de juny 12, 2007

practicarem llengües

PA' PRACTICAR L'ANGLÉS
Take the candle because the procession is long.
Agarra el ciri que la processó és llarga.
As shit by irrigation ditch.
Com cagalló per sèquia.

Com excrement per via fluvial.
Like excrement by waterwall.
Every rock makes wall.
Tota pedra fa pared.

The fig of your mother!
La figa ta mare!

That one who is not, does not find himself.
Qui no està, no s´encontra.
Give the trompa back to the boy!
Torna-li la trompa al xic!
The Mother who goes!
La mare que va!
Take care, don´t scald.
Tin cuidao no t'escaldes.

It rains a little bit, but although it rains a little, it rains enough.
Plou poc, però pa lo poc que plou, plou prou.
Throws more a fig´s hair...
Tira més un pel de figa...

Next to nothing says the newspaper.
Casi res diu el diari.
What goes forward, goes forward.
Lo que va davant, va davant.

Good morning in the morning!
Bon dia, pel matí!
And now what are we doing with the stock/hot liquid?
I ara què fem del caldo?

Always the same song!
Sempre la mateixa cançó!
I would like to see you by a little hole!
M´agradaria vore´t per un foraet!
Che, today are we going to see the gunpowderdisplay?
Che, hui anem a vore la mascletá?
Rebowls how much water is falling down!
Recollons quina aigua cau!
The fig of your aunt in lorry's wheel.
La figa ta tia en rodes de camió.
I shit in the salad sea!
Me cague en la mar salá!
The mother who has give birth!
La mare que t'a parit!
Go to do the wank!
Ves te'n a fer la mà!

Young jaca, old car, exhausted the car.
Aca jove, carro vell, desfet el carro.
Ai if your you wanted and I left myself…
Ai si tu volgueres i jo em deixara…

The thing has testicles!
Te collons la cosa!

The brother of your father is your uncle?
El germà de ton pare és tio teu?
If she is ugly but she wags it, good! If she is fat but she does well,
also! If she is pretty but wants love, worse!
Si és lletja però la meneja, bona! Si està grossa però ho fa be, també!
Si està bona però vol amor, pijor!